20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Voľby sa konajú dňa 16.10.2014 ( štvrtok ) v čase od 09:00 do 12:00 na strojníckej fakulte ( miestnosť 051 ).
Čo je to akademický senát?
(1) AS SjF STU je orgánom akademickej samosprávy Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Postavenie a pôsobnosť AS SjF STU určujú najmä § 8 a 9 zákona a čl. 6 a 7 štatútu SjF STU.
(2) AS SjF STU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci SjF STU. Pri výkone svojej funkcie sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platný.
(3) Akademickú obec SjF STU tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a študenti. U vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa vyžaduje, aby boli zamestnancami SjF STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Akademická obec sa skladá zo zamestnaneckej časti a študentskej časti akademickej obce SjF STU (čl. 6 Štatútu SjF STU).
(4) Výkon funkcie člena AS SjF STU je nezastupiteľný. Základnou povinnosťou člena AS SjF STU je zúčastňovať sa na práci senátu ako celku a na práci jeho komisií. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí AS SjF STU alebo komisie, ktorej je členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa ospravedlniť predsedovi AS SjF STU alebo predsedovi príslušnej komisie.
Príď rozhodnúť aj ty! 16. otóber 2014 | o 09:00 - 12:00 | Strojnicka fakulta - miestnosť 051
Pondelok Oct 2014 20:23

Martin Ondraščin
predseda ŠP ŠCS
Lukáš Vilášek
podpredseda ŠP ŠCS
Bc. Jana Krčová
tajomníčka ŠP ŠCS
Markus Melicher
manažér ŠP ŠCS
Prečítajte si viac o novom predsedníctve. Nenašli ste odpoveď, nebojte sa im napísať a určite radi odpíšu.
Pondelok Oct 2014 09:10

Exkluzívne len pre strojárov! - tlač s 10% zľavou po celý rok.
Štvrtok Oct 2014 20:55

Privítanie nových prvákov.
Aj napriek upršanému počasiu ktoré nám vôbec neprialo sme si poradili a akciu presťahovali do priestorov chodby smerujúcej na strojársku stanu. Cien od partnerov (MoreZliav.sk, Anwell, GardaPub) a Študentského cechu strojárov bolo dosť takže sa o ne mohlo začať bojov. Po desiatej hodine nasledoval presun do Gardapubu kde pokračovala zábava do skorých ranných hodín. Aj preto sa ráno o 7:30 dalo bez problémov nastúpiť na prvú električku :). O skvelú zábavu sa staral DJ ANTOLL a dvaja skvelí moderátori Juraj Majera a Števko Hrdina. Všetkým výhercom gratulujeme!
Poprosili by sme všetkých ktorý vyhrali poukazy od nás či už sa jedná o IKMG , posilňovňu alebo beániu aby sa ozvali na nasledovné adresy.
IKMGmartin.nemec(zavináč)ikmg.sk, internet(zavináč)garda.sk
HERKLUES&DIANAmichal.svolik(zavináč)scs.sk, herkules(zavináč)garda.sk
BEÁNIAvedenie(zavináč)scs.sk